Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PIERSMA VLOEREN

1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen en betrekking hebben.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
2. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging aan ons heeft geretourneerd of indien wij met de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangevangen.

3. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Indien van levering sprake is gelden onze prijzen af ons bedrijf. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke ook.

4. OMVANG WERKZAAMHEDEN, WERKOMSTANDIGHEDEN
1. De met ons gesloten overeenkomst omvat het gehele werk, zoals dit in onze aanbieding en/of opdrachtbevestiging is omschreven, alsook alle werkzaamheden, leveranties en uitbestedingen, welke door ons redelijkerwijs nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomst naar behoren uit te voeren.
2. Onze wederpartij zal zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan terzake van voedingsleidingen, aansluitingen, precario rechten, hinderweten andere overheidsvergunningen, aldus dat het door ons aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zullen eventuele afkomende materialen ons eigendom worden.
4. Onze wederpartij verplicht zich:
a. ervoor zorg te dragen dat wij direct met onze werkzaamheden op de overeengekomen tijd en plaats kunnen beginnen;
b. ervoor zorg te dragen dat bij werkzaamheden in binnenruimtes, deze ruimtes wind- en waterdicht alsmede tochtvrij zijn, de vloertemperatuur waar de vloer op moet worden gelegd minimaal 13ºC bedraagt en de vochtigheidsgraad niet hoger is dan 70% R.V.;
c. water, elektriciteit (220/380 Volt), voldoende verlichting en verwarming gratis aan ons ter beschikking te stellen en te houden;
d. ervoor zorg te dragen dat tijdens de door ons uit te voeren werkzaamheden, de ruimtes waar deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, vrij zijn van obstakels en dat tezelfdertijd in die ruimtes geen derden werkzaam zijn;
e. de toegangswegen tot de werkplaats in zodanige toestand te brengen c.q. te houden, dat alle voor de uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel te allen tijde rechtstreeks ter plaatse van het werk kunnen worden aangevoerd per vrachtwagen;
f. ervoor zorg te dragen dat de transportafstand van de losplaats tot de plaats van uitvoering, maximaal 5 meter bedraagt;
g. ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden en uitharding, van de vloer ononderbroken kunnen plaatsvinden;
h. de extra kosten welke het gevolg zijn van het feit dat onze wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen als hiervoor sub 4.4a tot en met g weergegeven tekortschiet, te voldoen;
i. ervoor te zorgen dat de omgeving schoon is zodat er geen vuil op de vloer kan komen.
j. ervoor te zorgen dat de vloer niet zal worden betreden binnen 8 dagen nadat de vloer is gelegd.

5. ONDERGROND
1. Indien door ons een ondergrond wordt gestort van beton dient deze wederpartij ervoor zorg te dragen dat deze betonvloer, alvorens de systeemvloer daarop door ons wordt aangebracht, niet wordt verontreinigd met olie, vet, kalk, rubbersporen en dergelijke, ten gevolge waarvan de hechting van de systeemvloer aan de betonvloer nadelig zou kunnen worden beïnvloed. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet hechten van de door ons aangebrachte systeemvloer aan de betonvloer welke is veroorzaakt door verontreinigingen als voormeld.
2. Indien de kunststofvloer dient te worden aangebracht op een niet door ons geleverde c.q. te leveren cementgebonden ondergrond, dan dient deze cementgebonden ondergrond aan de volgende eisen te voldoen:
a. de ondergrond moet minimaal vier weken oud zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond mag, gemeten op 2 CM diepte, niet hoger liggen dan 2,5% R.V.;
b. de ondergrond dient vlak en egaal te worden afgewerkt. De ondergrond mag niet zijn nagepoederd met cement en er mag geen cementlijmlaag voorkomen;
c. zand-cement-afwerklagen dienen goedhechtend te zijn en goed verdicht te zijn aangebracht. Voor zandcement-specie afwerkvloeren adviseren wij een Portlandcement / scherpkantig rivierzand-verhouding van 1:3 à 31/2;
d. eventuele afschotten moeten in de ondergrond zijn aangebracht;
e. de ondergrond moet volkomen droog (zie 4.4a) en schoon zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen en dergelijke mogen zich niet in en/of op de ondergrond bevinden;
f. de ondergrond dient vrij te zijn van gietgallen, stortgaatjes, grindnesten, stortnaden, bekistingnaden en dergelijke;0
g. de ondergrond moet zijn voorzien van de benodigde dilatatie- en/of schijnvoegen;
h. de ondergrond dient waterdicht te zijn om mogelijke dampspanning onder de kunst stofafwerklaag te voorkomen. Daartoe kan eventueel gebruik worden gemaakt van een waterdichte folie welke onder de ondergrond wordt aangebracht;
3. Indien de cementgebonden ondergrond niet voldoet aan de hiervoor onder 5.2 aangegeven eisen, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke daarvan het gevolg is.
4. De ondervloer zal vlak of onder afschot worden aangeleverd of dit wordt in de aanvraag of offerte aangegeven.
5. Wanneer er geen melding van gemaakt wordt bij de offerte of aanvraag zal de vloer vloervolgend worden aangebracht.
6. Wanneer ondergronden verontreinigingen, optrekkend vocht of andere zaken bevatten die de kunststofvloer nadelig kunnen beïnvloeden zijn voor verantwoording van de opdrachtgever, mits dit vooraf is besproken en vastgelegd.
7. Constructieve- en bouwkundige- tekortkomingen zijn niet voor onze verantwoordelijkheid.

6. MEER- EN MINDERWERK, EXTRA KOSTEN
Onze wederpartij kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken. Slechts wijzigingen, die als zodanig zijn opgedragen en door ons zijn aanvaard, zullen voor uitvoering en verrekening in aanmerking
komen. Meerwerk zal schriftelijk aan ons worden opgedragen; het gemis van het schriftelijke opdracht laat de aanspraken van ons op verrekening daarvan onverlet.

7. LEVERING
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn (uitgedrukt in werkbare werkdagen) waarbinnen het aangenomen werk moet worden opgeleverd, dan wel bij koop, de termijn waarbinnen het product dient te worden geleverd.
2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken en na schriftelijke ingebrekestelling.
3. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien dit als geheel is uitgevoerd en daarvan aan onze wederpartij mededeling is gedaan.
4. De volgende omstandigheden zijn met name niet van invloed op de oplevering:
a. Indien buiten onze schuld enig onderdeel niet tegelijk met het overigens gereedgekomen werk geleverd is;
b. Indien werkzaamheden van derden, noodzakelijk om een door de overheid vereiste goedkeuring te verkrijgen, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.

8. PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Ingeval een prijs wordt berekend per m² gelegd vloeroppervlak, c.q. behandeld oppervlak, worden kolommen, voorsprongen en andere obstakels met een oppervlak van een halve m² of minder als gelegd vloeroppervlak c.q. behandeld oppervlak berekend.
2. De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan.
3. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege onze wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand of gedeelte van de maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten inzake.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 15% van de vordering met tenminste een minimum van € 150,00, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij, een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
5. Bedragen boven € 5.000.00 zullen in fases worden gefactureerd.
6. Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van ons, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, danwel op een andere door ons aangegeven wijze.
7. Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen.
8. Reclames over de door ons aangebrachte vloeren / producten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.

9. AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij onze wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg is van:
a. ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door onze wederpartij ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven;
b. het feit dat onze wederpartij een door ons gelegde kunstharsvloer binnen 14 dagen nadat deze is gelegd betreedt en/of binnen 7 dagen nadat deze is gelegd in gebruik wordt genomen en belast met zware voorwerpen als meubels en dergelijke.
2. Voor het overige is in geval van toerekenbaar niet-, niet tijdig of niet behoorlijk presteren aan onze eventuele plicht tot schadevergoeding steeds volledig voldaan door hetgeen door de wederpartij is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, naar onze keuze alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige (verdere) schade, schade ten gevolge van geringe cosmetische afwijkingen en gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook. Deze beperking geldt niet, voor zover de schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld, daaronder niet begrepen opzet of grove schuld bij onze ondergeschikten.
3. Mochten wij in rechte tot enige schadevergoeding gehouden worden, dan is onze aansprakelijkheid gemaximeerd op de aanneemsom welke overeenkomt met de beschadigde of niet aan de specificatie voldoende oppervlakte, echter met een maximum van € 25.000,00 (exclusief omzetbelasting).
4. Indien onze wederpartij gelardeerde is in de zin van artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, worden haar daaruit voortvloeiende aanspraken door dit artikel niet beperkt of uitgesloten.
5. Bij het niet nakomen van de afgesproken financiële verplichtingen, kan geen enkele aansprakelijkheid ons worden toegerekend.

10. GARANTIE EN GARANTIEGESCHILLEN
1. De garantieduur bedraagt een periode van 1 jaar ofwel 12 maanden danwel het aantal jaren of maanden vermeld op de offerte of opdracht.
2. Garantie wordt verleend op hechting en slijtage die als vroegtijdig bestempeld mag worden. Niet onder garantie vallen normaal gebruik en slijtage van de vloer.
3. Garantie wordt verleend op de kunststofvloer als zodanig en niet op gebruik en belasting hiervan, mits dit vooraf is schriftelijk vermeld en is aangevraagd als doelstelling. Uitzondering hierop is dat men redelijkerwijs vooraf op de hoogte was van de doelstelling van de vloer.
4. Garantie vervalt bij constructieve fouten in de bouwconstructie ofwel de ondergrond die door derden wordt aangeleverd.
5. Herstel van de vloer is alleen van toepassing op het gedeelte van de vloer waarbij garantie van toepassing is vermeerderd met maximaal 100% van de oppervlakte welke gebreken vertoont.
6. Herstel van de vloer zal normaal gesproken tijdens werkuren gebeuren, ten zij de vloer, waarop de garantie betrekking heeft, op andere tijden is aangebracht.
7. Niet onder garantie vallen de volgende zaken mits deze niet vooraf vermeld zijn op de aanvraag en/of offerte: chemische aantasting, niet redelijk onderhouden c.q. schoonhouden danwel belasten van de vloer, verkleuren door invloeden zoals zonlicht, chemische belasting of belasting tijdens gebruik van de vloer.
8. Niet onder garantie vallen mechanische beschadigingen.

11. TOEPASSELIJK RECHT GESCHILLEN
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.
3. Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.

Ouwster-Nijenga, 1 september 2009